Sankciju saraksti

Finanšu izlūkošanas dienests šajā tīmekļa vietnē uztur informāciju par sankciju subjektiem – fizisku vai juridisku personu vai citu identificējamu subjektu sarakstus, attiecībā uz kuriem noteiktas:

  • starptautiskās sankcijas* – atbilstoši starptautiskajām tiesībām sankciju subjektam noteikti ierobežojumi, kurus pieņēmusi Apvienoto Nāciju Organizācija vai Eiropas Savienība, vai cita starptautiskā organizācija, kuras dalībvalsts ir Latvija, un kuri ir tieši piemērojami vai ieviesti Latvijā Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likumā noteiktajā kārtībā; vai
  • nacionālās sankcijas – atbilstoši Latvijas normatīvajiem aktiem un starptautiskajām tiesībām sankciju subjektam noteikti ierobežojumi, kurus Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likumā paredzētajā kārtībā noteicis Ministru kabinets.

Ņemot vērā, ka atbilstoši Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likumam noteiktos gadījumos jāpiemēro arī Eiropas Savienības (ES) vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas (NATO) dalībvalsts noteiktās sankcijas, Finanšu izlūkošanas dienests šajā tīmekļa vietnē izvieto saites uz zināmiem ES/NATO valstu sankciju sarakstiem.

Šajā tīmekļa vietnē uzturētie sankciju saraksti neietver informāciju par stratēģiskas nozīmes preču un citu preču aprites ierobežojumiem jeb tā sauktajām “sektorālajām sankcijām”. Sankciju meklētājs uztur tikai informāciju par sankciju subjektiem, pret kuriem noteikti finanšu ierobežojumi (mērķētas finanšu sankcijas).

* Šajā vietnē tiek uzturēta Apvienoto Nāciju Organizācijas Drošības padomes (https://www.un.org/securitycouncil/content/un-sc-consolidated-list) un Eiropas Savienības (https://webgate.ec.europa.eu (pieejams tikai pēc reģistrācijas)) informācija. Finanšu izlūkošanas dienests nodrošina aktuālas informācijas pieejamību, neveicot izmaiņas sākotnējās XML (Extensible Markup Language) datnēs un neuzņemas atbildību par attiecīgo datu nepilnībām vai kļūdām, kas radušās attiecīgo XML datņu sastādītājiem. Par autentiskiem tiek uzskatīti sankciju saraksti, kas publicēti ES Oficiālajā Vēstnesī un (ANO Drošības padomes - sadaļā “Sanctions”) vietnēs.