FID loma sankciju izpildē

Ar 2024. gada 1. aprīli Finanšu izlūkošanas dienests (FID) kļūst par kompetento institūciju starptautisko un nacionālo sankciju izpildes jautājumos. FID kompetence sankciju izpildes jautājumos noteikta Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likumā. Sankciju izpildes jautājumos FID tiek noteiktas šādas galvenās funkcijas:

 • pieņemt lēmumu par starptautiskajās un nacionālajās sankcijās noteiktu izņēmumu piemērošanu, izsniedzot atļauju darījuma vai darbības veikšanai*;
 • publicēt informāciju par sankciju subjektiem, tiem iesaldētajiem līdzekļiem un saimnieciskajiem resursiem Latvijā;
 • uzturēt sankciju meklētāju, kurā pieejama informācija par Apvienoto Nāciju Organizācijas un Eiropas Savienības sankciju sarakstos iekļautām personām;
 • pieņemt lēmumu veikt sankciju subjektu līdzekļu un saimniecisko resursu iesaldēšanu;
 • lemt par līdzekļu un saimniecisko resursu atbrīvošanu no iesaldēšanas pēc savas iniciatīvas vai pēc personas iesnieguma saņemšanas, ja tiek atceltas pret personu noteiktās starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai mainās sankciju subjekta īpašumtiesības vai kontrole, bet līdzekļi un saimnieciskie resursi nav atbrīvoti;
 • sniegt skaidrojumus, veikt informatīvus pasākumus un apmācības par ar sankciju izpildi saistītos jautājumos;
 • veikt informācijas apmaiņu ar Eiropas Komisiju un ES dalībvalstu kompetentajām iestādēm;
 • saņemt un analizēt informāciju, kas saskaņā ar sankciju regulējuma prasībām ziņojama dalībvalsts kompetentajai iestādei, t. sk., par līdzekļu un saimniecisko resursu iesaldēšanu Latvijā, informāciju par sankciju subjektu īpašumā, valdījumā, turējumā vai kontrolē esošajiem līdzekļiem vai saimnieciskajiem resursiem Latvijā (pašdeklarācijas), un citu informāciju.

Vienlaikus FID saglabā kompetenci cīņā pret starptautisko un nacionālo sankciju apiešanu vai apiešanas mēģinājumu finanšu ierobežojumu izpildē Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumā noteiktajā kārtībā.


*Noteiktos gadījumos citas institūcijas pieņem lēmumu par starptautiskajās vai nacionālajās sankcijās noteiktu izņēmumu piemērošanu:

 • lēmumu par darbībām ar precēm, kuru apriti regulē Stratēģiskas nozīmes preču aprites likums, un ar humāniem apsvērumiem saistītiem izņēmuma gadījumiem pieņem Ārlietu ministrija;
 • lēmumu par sankciju izņēmumiem ārkārtas situācijās aviācijas jomā pieņem Civilās aviācijas aģentūra;
 • lēmumu par ārkārtas situācijām kuģošanas jomā pieņem ostas kapteinis;
 • īpašos ar nacionālo drošību saistītos jautājumos lēmumu par starptautisko vai nacionālo sankciju izņēmumu piemērošanu pieņem Ministru kabinets pēc FID ierosinājuma.