Normatīvie akti

Latvijas Republikā starptautisko un nacionālo sankciju izpildi regulē Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likums, kas attiecas uz visām personām un noteic tām pienākumu ievērot un izpildīt starptautiskās un nacionālās sankcijas. Minētais likums, cita starpā, regulē izņēmumu piemērošanu sankciju izpildē, nosaka ikvienai personai pienākumu nekavējoties informēt Finanšu izlūkošanas dienestu (FID) par starptautisko un nacionālo sankciju izpildi, nosaka ziņošanas pienākumu par sankciju pārkāpšanu un apiešanu, vai to mēģinājumu, un regulē citus jautājumus sankciju jomā.

Par starptautisko vai Latvijas Republikas nacionālo sankciju pārkāpšanu var iestāties kriminālatbildība saskaņā ar Krimināllikuma 84. pantu.

Ministru Kabineta Noteikumi “Starptautisko un nacionālo sankciju ierosināšanas un izpildes kārtība”, regulē kārtību, kādā personas informē FID par iesaldētajiem līdzekļiem un saimnieciskajiem resursiem, kā arī prasības par minimālo informācijas un iesniedzamo dokumentu apjomu, kam jābūt iekļautam iesniegumā FID atļaujas saņemšanai, un citus jautājumus sankciju jomā.

Vēršam uzmanību, ka normatīvo aktu saraksts ir sagatavots informatīviem nolūkiem un tajā nav pieejamas saites uz visiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. Latvijas Republikas normatīvo aktu publikācijas pieejamas Latvijas Vēstnesī un interneta vietnē https://likumi.lv/

ES sankcijas tiek noteiktas ar ES Padomes Lēmumiem, kas ir saistoši ES dalībvalstīm un Padomes Regulām, kas ir saistošas visām personām ES teritorijā vai ārpus tās, kurām ir kādas dalībvalsts valstspiederība, visām juridiskām personām, vienībām vai struktūrām, kas reģistrētas vai izveidotas saskaņā ar kādas dalībvalsts tiesību aktiem, vai saistībā ar jebkādiem darījumiem, ko tās pilnīgi vai daļēji veic ES.

Kopumā ir spēkā vairāk nekā 40 dažādi ES sankciju režīmi. Detalizēta informācija par ES noteiktajām sankcijām pieejama Eiropas Savienības Sankciju kartē un Ārlietu ministrijas tīmekļa vietnē.

Ņemot vērā aktuālo ģeopolitisko situāciju un Latvijas Republikas ģeogrāfisko novietojumu, būtisku ietekmi uz Latvijas Republikas ekonomiku, kā arī augstākus ES noteikto sankciju pārkāpšanas un apiešanas draudus, rada sankcijas, kas noteiktas attiecībā uz Latvijas Republikas kaimiņvalstīm – Krievijas Federāciju un Baltkrieviju. Tādējādi, šajā tīmekļa vietnē norādītas saites uz ES normatīvajiem aktiem – Padomes Regulām, ar ko noteiktas sankcijas pret Krievijas Federāciju un Baltkrieviju. Lūdzam ņemt vērā, ka saites ir norādītas uz minēto normatīvo aktu konsolidētajām versijām.

Lai ikdienā varētu praktiski lietot normatīvos aktus un lasīt normatīvā akta pilnu tekstu vienā dokumentā, nevis vairākos, tiek publicēti normatīvo aktu teksti ar tajos iestrādātiem grozījumiem jeb konsolidētās redakcijas / versijas. Šajā tīmekļa vietnē norādītas saites uz ES normatīvo aktu konsolidētajām versijām. Lūdzam ņemt vērā, ka normatīvo aktu konsolidētās versijas nebūs uzreiz pieejamas pēc jaunu ES sankciju noteikšanas. Informācijas neesamība FID publicētajās ES normatīvo aktu konsolidētajās versijās neatbrīvo personu no pienākumiem, kas izriet no normatīvajiem aktiem sankciju jomā.

Vēršam uzmanību, ka normatīvo aktu saraksts ir sagatavots informatīviem nolūkiem un tajā nav pieejamas saites uz visiem Eiropas Savienības normatīvajiem aktiem sankciju jomā. ES normatīvo aktu publikācijas pieejamas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

ANO Drošības Padomes rezolūcijās noteiktās starptautiskās sankcijas Latvijas Republikai ir saistošas un tieši piemērojamas Latvijas Republikā līdz ar to pieņemšanu. ANO Drošības Padomes sankcijas pārņem ES, izdodot normatīvos aktus, kas ir tieši juridiski saistoši visām ES dalībvalstīm. Vienlaikus ES var arī pastiprināt ANO sankcijas, piemērojot papildu pasākumus līdzās ANO Drošības padomes noteiktajiem.

Konsolidēts ANO Drošības Padomes sankciju saraksts pieejams šeit.

Norādām, ka FID uztur Sankciju meklētāju, kurā pieejama informācija par sankciju sarakstos iekļautiem subjektiem – fiziskām vai juridiskām personām, vai citiem identificējamiem subjektiem, attiecībā uz kuriem noteiktas ANO, ES vai Latvijas Republikas nacionālās sankcijas, tai skaitā meklētājā norādīta saite uz attiecīgo normatīvo aktu, ar kuru subjekts iekļauts sankciju sarakstā. Detalizētu informāciju lūdzam skatīt šeit.