Kontakti

Finanšu izlūkošanas dienests

Adrese: Vaļņu iela 28, Rīga, LV-1050

Tālrunis: (+371) 67044430;

E-pasts: .............

Rekvizīti:

Finanšu izlūkošanas dienests (FID)

Reģistrācijas. Nr.: 40900025406

Adrese: Vaļņu iela 28, Rīga, LV-1050, Latvija

Norēķina konts: LV95TREL214069300100B

Valsts kase

SWIFT kods: TRELLV22

Apmeklētāju pieņemšana:

Apmeklētājus jautājumos, kuru izskatīšana pilnībā vai kādā tā daļā ietilpst Finanšu izlūkošanas dienesta kompetencē, Finanšu izlūkošanas dienestā pieņem katra mēneša pirmajā ceturtdienā plkt. 10.00 – 11.00.

Ja privātpersona vēlas pieteikties uz pieņemšanu, viņai vispirms jāiesniedz pamatots pieteikums* uz e-pasta adresi: ............. vai Vaiļņu iela 28, Rīga, LV-1050, Latvija, norādot jautājumu kopumu, kuru persona vēlas pārrunāt. Persona par apmeklējuma laiku tiks informēta.

Vienlaikus Finanšu izlūkošanas dienests informē, ka, pamatojoties uz Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma 51.un 53.pantu, personas netiks pieņemtas jautājumos, kas skar Finanšu izlūkošanas dienesta rīkojumu par līdzekļu iesaldēšanu vai jautājumos, kas nav Finanšu izlūkošanas dienesta kompetencē.

Medijiem:

Stratēģiskās attīstības un komunikācijas nodaļas sabiedrisko attiecību speciālists Jānis Vanags

Tālrunis: (+371) 26287399;

E-pasts: .............

Finanšu izlūkošanas dienests sociālajos medijos:

Facebook: https://www.facebook.com/NaudasLikumi/

Twitter: https://twitter.com/FIDLatvija

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/financial-intelligence-unit-fiu-latvia

*Iesniegumu likumā noteiktajā kārtībā.