Privātuma politika

  Privātuma politika

 1. Pārziņa identitāte un kontaktinformācija
 2. Pārzinis: Finanšu izlūkošanas dienests
  Reģistrācijas Nr.: 40900025406
  Kontaktinformācija:
  Adrese: Vaļņu iela 28, Rīga LV-1050, Latvija
  Tālrunis: 67044430
  E-pasts: pasts@fid.gov.lv

  Datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija:
  E-pasts: .............

 3. Vispārīga informācija
 4. Finanšu izlūkošanas dienests veic fizisko personu datu apstrādi atbilstoši Valsts pārvaldes iekārtas likuma 10. pantā noteiktajiem valsts pārvaldes principiem, normatīvajos aktos noteiktajai kompetencei un saskaņā ar fizisko personu datu aizsardzības jomu regulējošajos normatīvajos aktos noteiktajiem datu aizsardzības principiem.

  Finanšu izlūkošanas dienesta personas datu apstrādē ievēro Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa regulā (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (turpmāk – Vispārīgā datu aizsardzības regula), likumā “Par fizisko personu datu apstrādi kriminālprocesā un administratīvā pārkāpuma procesā”, Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumā noteiktās informācijas, tajā skaitā personas datu aizsardzības prasības un informācijas izsniegšanas ierobežojumus, tostarp minētajos normatīvajos aktos noteiktos ierobežojumus datu subjektam.

  Finanšu izlūkošanas dienests respektē personas privātumu un fizisku personu datus apstrādā tikai normatīvajos aktos noteiktā mērķa sasniegšanai un tikai tādā apjomā, cik daudz tas ir nepieciešams konkrētajam datu apstrādes nolūkam, kā arī neizpauž personas datus trešajām personām, izņemot normatīvajos aktos noteiktos gadījumus. Finanšu izlūkošanas dienests īsteno nepieciešamās tehniskās un organizatoriskās prasības attiecīgās informācijas kategorijas datu aizsardzībai, nodrošinot atbilstošu un pietiekamu aizsardzības līmeni fizisko personas datu apstrādei, kā arī ievēro normatīvajos aktos noteiktos personas datu glabāšanas ierobežojumus un veic datu pseidonimizēšanu vai iznīcināšanu (dzēšanu) pēc tam, kad ir sasniegts mērķis, kādam dati tika apstrādāti vai iestājies normatīvajos aktos noteiktais glabāšanas termiņš.

 5. Apstrādes nolūki, apstrādes juridiskais pamats, iespējamie datu saņēmēji un datu glabāšanas laiks
 6. Finanšu izlūkošanas dienests veic personas datu apstrādi šādiem nolūkiem:

  1. Veikt aizdomīgu darījumu, sliekšņu deklarācijas un citas saņemtās informācijas kontroli un iegūt, saņemt, reģistrēt, apstrādāt, apkopot, uzglabāt, analizēt informāciju, kuru var izmantot noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas vai šo darbību mēģinājuma, vai cita ar to saistīta noziedzīga nodarījuma novēršanai, atklāšanai, pirmstiesas kriminālprocesam vai iztiesāšanai;

  2. Saņemtās informācijas apstrāde ar mērķi novērst starptautisko un nacionālo sankciju apiešanu vai apiešanas mēģinājumu finanšu ierobežojumu izpildē.

  3. Datu apstrādes juridiskais pamats

   Likums “Par fizisko personu datu apstrādi kriminālprocesā un administratīvā pārkāpuma procesā” 2. panta 1. punkts; Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma 50. panta pirmā daļa, 51. pants, 62. pants. Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 12.1 panta otrā daļa. Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta 1. punkta e) apakšpunkts.

   Iespējamie datu saņēmēji

   Finanšu izlūkošanas dienests personas datus ir tiesīgs izsniegt tikai Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumā noteiktajām institūcijām, un tieši: minētā likuma subjektiem, uzraudzības un kontroles institūcijām, valsts drošības iestādēm, izmeklēšanas iestādēm, Valsts ieņēmumu dienestam, prokuratūrai, tiesai, īstenojot starptautisko sadarbību – starptautiskajām un ārvalstu sadarbības institūcijām, kuru pienākumi pēc būtības ir līdzīgi Finanšu izlūkošanas dienesta pienākumiem.

   Datu glabāšanas laiks

   Finanšu izlūkošanas dienests minētā nolūka nodrošināšanai fizisko personu datus glabā vismaz 5 gadus, līdz tiek sasniegts datu apstrādes mērķis. Personas dati, kas nav nepieciešami konkrēta mērķa sasniegšanai, tiek dzēsti.

  4. Informācija par aizdomīgu darījumu un sliekšņa deklarācijas iesniedzēju apstrāde ar mērķi nodrošināt Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma subjektiem un Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma 3.1 pantā minētajām personām iespēju iesniegt ziņojumus un sliekšņa deklarācijas Finanšu izlūkošanas datu saņemšanas un analīzes sistēmā.

  5. Datu apstrādes juridiskais pamats

   Likums “Par fizisko personu datu apstrādi kriminālprocesā un administratīvā pārkāpuma procesā” 2. panta 1. punkts; Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma 50. panta pirmā daļa, 51. pants, 62. pants. Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 13. panta četri prim daļa. Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta 1. punkta e) apakšpunkts.

   Iespējamie datu saņēmēji

   Atbilstoši Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma 31.4 panta sestajai daļai Finanšu izlūkošanas dienestam nav tiesību izpaust to personu datus, kuras sniegušas informāciju par aizdomīgiem darījumiem un sliekšņa deklarācijas, izņemot Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma 55. pantā un 56. panta pirmajā daļā paredzētos gadījumus.

   Datu glabāšanas laiks

   Finanšu izlūkošanas dienests minētā nolūka nodrošināšanai fizisko personu datus glabā vismaz 5 gadus, līdz tiek sasniegts datu apstrādes mērķis. Personas dati, kas nav nepieciešami konkrēta mērķa sasniegšanai, tiek dzēsti.

  6. Informācijas apstrāde ar mērķi nodrošināt Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likumā noteikto Finanšu izlūkošanas dienesta kā kompetentās institūcijas starptautisko un nacionālo sankciju izpildes jautājumos funkciju pārvaldību.

  7. Datu apstrādes juridiskais pamats

   Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 10. panta pirmā, otrā, otrā prim un ceturtā daļa, 12. panta otrā daļa, otrā divi prim, ceturtā un piektā daļa, 12.1 panta pirmā, ceturtā, piektā un sestā daļa. Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta 1. punkta e) apakšpunkts.

   Iespējamie datu saņēmēji

   Finanšu izlūkošanas dienests ir tiesīgs izsniegt informāciju Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likumā noteiktajām institūcijām un tiesībsargājošām iestādēm Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

   Datu glabāšanas laiks

   Finanšu izlūkošanas dienests minētā nolūka nodrošināšanai fizisko personu datus glabā vismaz 5 gadus, līdz tiek sasniegts datu apstrādes mērķis. Personas dati, kas nav nepieciešami konkrēta mērķa sasniegšanai, tiek dzēsti.

  8. Finanšu izlūkošanas dienesta darbinieku un apmeklētāju fiziskās drošības nodrošināšana, tajā skaitā nodrošinot informācijas resursu un īpašuma aizsardzību.

  9. Datu apstrādes juridiskais pamats

   Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta 1. punkta c) un e) apakšpunkts; Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma 53. panta trešā daļa, Ministru kabineta 2005. gada 26. aprīļa noteikumi Nr. 280 “Kārtība, kādā aizsargājama informācija dienesta vajadzībām” u.c.

   Iespējamie datu saņēmēji

   Valsts drošības un izmeklēšanas iestādes saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto.

   Datu glabāšanas laiks

   Videonovērošanas datu arhīvā datus glabā par laika posmu līdz trīs mēnešiem, piekļuves kontroles un apsardzes signalizācijas datu arhīvā par laika posmu līdz 24 mēnešiem

  10. Finanšu izlūkošanas dienesta dokumentu un arhīva pārvaldībai.

  11. Datu apstrādes juridiskais pamats

   Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta 1. punkta c) un e) apakšpunkts, Iesniegumu likums, Informācijas atklātības likums, Elektronisko sakaru likums, Elektronisko dokumentu likums, Dokumentu juridiskā spēka likums, Arhīvu likums, Ministru kabineta 2005. gada 28. jūnija noteikumi Nr. 473 “Elektronisko dokumentu izstrādāšanas, noformēšanas, glabāšanas un aprites kārtība valsts un pašvaldību iestādēs un kārtība, kādā notiek elektronisko dokumentu aprite starp valsts un pašvaldību iestādēm vai starp šīm iestādēm un fiziskajām un juridiskajām personām”, Ministru kabineta 2012. gada 6. novembra noteikumi Nr. 748 “Dokumentu un arhīvu pārvaldības noteikumi” u.c.

   Iespējamie datu saņēmēji

   Tiesību aizsardzības iestādes, tiesa, prokuratūra, valsts pārvaldes institūcijas, Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumā noteiktās uzraudzības un kontroles institūcijas un minētā likuma subjekti.

   Datu glabāšanas laiks

   Minētā nolūka sasniegšanai datus uzglabā ilglaicīgi (atbilstoši ārējos normatīvajos aktos noteiktajam dokumentu un dokumentu veidu glabāšanas termiņam un sasniedzamajam apstrādes nolūkam).

  12. Finanšu izlūkošanas dienesta personāla uzskaites un grāmatvedības nodrošināšana.

  13. Datu apstrādes juridiskais pamats

   Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta 1. punkta c) un e) apakšpunkts, kā arī Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta 1. punkta a) apakšpunkts, 9. panta 2. punkta a) un b) apakšpunkts, likums “Par grāmatvedību”, Darba likums, likums “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”, likums “Par valsts sociālo apdrošināšanu”, likums “Par maternitātes un slimības apdrošināšanu”, Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likums, Valsts civildienesta likums, Valsts civildienesta ierēdņu disciplināratbildības likums u.c.

   Iespējamie datu saņēmēji

   Datu subjekts par sevi, pilnvaroti Finanšu izlūkošanas dienesta darbinieki, pilnvaroti Iekšlietu ministrijas darbinieki, normatīvajos aktos noteiktos gadījumos – tiesībaizsardzības iestādes un valsts kontroles institūcijas.

   Datu glabāšanas laiks

   Datus minētā nolūka sasniegšanai glabā ilglaicīgi (atbilstoši ārējos normatīvajos aktos noteiktajam un konkrētā datu veida nepieciešamībai); informācijai par ierēdņa vai darbinieka valsts civildienesta vai darba tiesisko attiecību gaitu – līdz normatīvajos aktos noteiktā glabāšanas termiņa beigām; informācija par pretendentiem uz vakantajiem ierēdņa vai darbinieka amatiem – 24 mēnešus.

  14. Kvalitatīva konsultatīvas informācijas sniegšana, izmantojot Finanšu izlūkošanas dienesta stacionāro tālruņu sarunu audio ierakstus. Finanšu izlūkošanas dienests ieraksta telefonsarunas to analīzei un darbības uzlabošanai, lai nodrošinātu sniegtās informācijas kvalitāti, kā arī novērstu iespējamas konflikta situācijas par sniegto informāciju.

  15. Datu apstrādes juridiskais pamats

   Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta 1. punkta e) apakšpunkts.

   Iespējamie datu saņēmēji

   Pilnvaroti Finanšu izlūkošanas dienesta darbinieki, tiesībaizsardzības iestādes, valsts kontroles (uzraudzības) institūcijas – normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos.

   Datu glabāšanas laiks

   Tālruņa sarunu ierakstus glabā 15 dienas. Gadījumā, ja rodas konfliktsituācija, sarunu ieraksti tiek glabāti tik ilgi, cik tas ir nepieciešams situācijas atrisināšanai.

  16. Publiskie pasākumi
  17. Finanšu izlūkošanas dienests ir atbildīgs par Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma subjektu, Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumā noteikto uzraudzības un kontroles institūciju, Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likumā noteikto institūciju pārstāvju un sabiedrības iesaisti - informēšanu un izglītošanu par sabiedrībai būtiskām aktualitātēm noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanā un starptautisko un nacionālo sankciju izpildes jautājumos, tajā skaitā, ievērojot Valsts pārvaldes iekārtas likumā noteikto labas pārvaldības principu un Finanšu izlūkošanas dienesta darbību sabiedrības interesēs.

   Finanšu izlūkošanas dienesta pasākumos var tikt veikta personas datu apstrāde, fotografējot vai filmējot pasākuma dalībniekus, kā arī iespējama plašsaziņas līdzekļu pārstāvju, kas nodrošina pasākuma translāciju un tālāku atspoguļošanu, klātbūtne. Šādā gadījumā informācija par personas datu apstrādi tiks norādīta pie ieejas pasākumā un jautājumu gadījumā lūdzam vērsties pie pasākuma organizatoriem.

   Finanšu izlūkošanas dienests informāciju par pasākuma dalībniekiem var izmantot:

   • lai nodrošinātu piekļuvi pasākuma norises vietai (vārds, uzvārds, iestādes vai uzņēmuma nosaukums, tālruņa numurs un/vai e-pasta adrese);
   • lai nodrošinātu sabiedrības informēšanu par iestādes darbību, personu fotoattēli vai videoieraksti, kas iegūti Finanšu izlūkošanas dienesta organizēto pasākumu laikā, var tikt publicēti dienesta tīmekļa vietnē, sociālās saziņas vietnēs un/vai citos Finanšu izlūkošanas dienesta izveidotajos materiālos.

 7. Datu subjekta tiesības
 8. Datu subjektam ir tiesības saņemt normatīvajos tiesību aktos noteikto informāciju saistībā ar datu subjekta personas datu apstrādi, pieprasīt datu labošanu, dzēšanu vai apstrādes ierobežošanu, kā arī tiesības iebilst pret apstrādi. Šīs tiesības īstenojamas, ciktāl datu apstrāde neizriet no Finanšu izlūkošanas dienesta pienākumiem, kas tam ir uzlikti ar spēkā esošajiem normatīvajiem tiesību aktiem.

  Atbilstoši Fizisko personu datu apstrādes likuma 27. panta pirmajai daļai, datu subjektam nav tiesību saņemt Vispārīgā datu aizsardzības regulas 15. pantā norādīto informāciju, ja šo informāciju aizliegts izpaust saskaņā ar normatīvajiem aktiem noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas jomā.

  Datu subjektam ir tiesības iesniegt pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu iesnieguma rakstveida formā. Dokumentus Finanšu izlūkošanas dienestā pieņem, izmantojot pastu, elektronisko pastu (ar drošu elektronisko parakstu parakstītus dokumentus) vai izmantojot valsts pārvaldes pakalpojumu portālu Latvija.lv, kā arī klātienē Vaļņu ielā 28, Rīgā, LV-1050.

  Ja uzskatāt, ka savstarpēji neesam spējuši atrisināt radušos jautājumu, ikvienai personai ir tiesības vērsties Datu valsts inspekcijā, Elijas ielā 17, Rīgā, LV-1050, e-pasts: ..............

 9. Noslēguma jautājumi
 10. Finanšu izlūkošanas dienests ir tiesīgs veikt izmaiņas vai papildinājumus šajā privātuma politikā, publicējot privātuma politikas aktuālo versiju Finanšu izlūkošanas dienesta tīmekļa vietnē.