FID iesniedzamā informācija

Šajā sadaļā pieejami skaidrojumi par pienākumiem sniegt FID dažādu informāciju par sankciju izpildi, ievērojot sankciju normatīvajos aktos noteikto, kā arī informācija par iespēju vērsties FID ar iesniegumu.

Vispārīgi informācija FID jāiesniedz sūtot uz e-pasta adresi: .............. Prasības iesnieguma formai, citi informācijas iesniegšanas kanāli un FID kontaktinformācija pieejama šeit. Savukārt, informācija par to, kā iesniegt ziņojumu par sankciju apiešanu vai apiešanas mēģinājumu, norādīta 11. punktā.

Informācija pēdējo reizi atjaunota: 10.05.2024.

Informācija publicēta: 01.04.2024.

Jebkurai personai Latvijā ir pienākums nekavējoties informēt FID par Eiropas Savienībā esošu līdzekļu vai saimniecisko resursu iesaldēšanu, vai atbrīvošanu no iesaldēšanas. Personai FID jāsniedz detalizēta informācija par iesaldētajiem līdzekļiem vai saimnieciskajiem resursiem, to apmēru, atrašanās vietu un līdzekļu iesaldēšanas pamatojumu, kā arī jāiesniedz dokumenti, kas pamato līdzekļu iesaldēšanas atbilstību sankciju normatīvajiem aktiem. Personām ir pienākums sadarboties ar FID saistībā ar jebkādu šādas informācijas pārbaudi.

Minētais pienākums noteikts Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 12. panta piektajā daļā. Dokumenti, kas pamato līdzekļu iesaldēšanas atbilstību sankciju normatīvajiem aktiem, jāiesniedz saskaņā ar Ministru Kabineta noteikumu “Starptautisko un nacionālo sankciju ierosināšanas un izpildes kārtība” 21. punktu.

Informējot par iesaldētiem līdzekļiem, izmantojama veidne, kas lejuplādējama šeit.

Informējot par iesaldētiem saimnieciskajiem resursiem, izmantojama veidne, kas lejuplādējama šeit.

Jebkurai personai Latvijā ir pienākums nekavējoties informēt FID par sankciju izpildi. Mērķētu finanšu sankciju izpilde aptver līdzekļu vai saimniecisko resursu iesaldēšanu un atbrīvošanu no iesaldēšanas. Savukārt sektorālo sankciju izpilde var aptvert dažādas darbības, kas tiek veiktas, lai izpildītu sankcijas, tostarp, bet ne tikai:

Jebkurai personai Latvijā ir pienākums nekavējoties, bet ne vēlāk kā 2 nedēļu laikā no informācijas iegūšanas dienas, informēt FID par līdzekļiem un saimnieciskajiem resursiem Eiropas Savienības teritorijā, kuri nav iesaldēti, bet kuri būtu pakļaujami iesaldēšanai, jo ir sankciju subjektu, pret kuriem piemērojamas sankcijas, kas noteiktas ar Padomes Regulu (ES) Nr. 269/2014 (17.03.2014.) par ierobežojošiem pasākumiem attiecībā uz darbībām, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, (turpmāk - Padomes Regula Nr. 269/2014) vai Padomes Regulu (EK) Nr. 765/2006 (18.05.2006.) par ierobežojošiem pasākumiem, ņemot vērā situāciju Baltkrievijā un Baltkrievijas iesaistīšanos Krievijas agresijā pret Ukrainu, (turpmāk - Padomes Regula Nr. 765/2006), īpašumā, valdījumā, turējumā vai kontrolē.

Personām jāsniedz detalizēta informācija par līdzekļiem un saimnieciskajiem resursiem un pamatojums to iesaldēšanas nepieciešamībai. Personām ir pienākums sadarboties ar FID saistībā ar jebkādu šādas informācijas pārbaudi.

Minēto pienākumu paredz Padomes Regulas Nr. 269/2014 8. panta 1. punkts un Padomes Regulas Nr. 765/2006 5. pants, kas nosaka, ka personām kompetentajai institūcijai jāsniedz jebkāda informācija, kas var atvieglot minēto regulu īstenošanu.

Informējot par līdzekļiem un saimnieciskajiem resursiem, kas būtu iesaldējami, izmantojama veidne, kas lejuplādējama šeit.

Jebkurai personai Latvijā ir pienākums nekavējoties, bet ne vēlāk kā 2 nedēļu laikā no informācijas iegūšanas dienas, informēt FID par līdzekļiem un saimnieciskajiem resursiem Eiropas Savienībā, kas ir sankciju subjektu īpašumā, valdījumā, turējumā vai kontrolē un kuri 2 nedēļu laikā pirms attiecībā uz sankciju subjektu noteiktas vai kļuvušas piemērojamas sankcijas saskaņā ar Padomes Regulu Nr. 269/2014 vai Padomes Regulu Nr. 765/2006, ir bijuši pakļauti pārvietošanai, nodošanai, pārveidošanai, izmantošanai, piekļuvei tiem vai rīcībai ar tiem.

Personām jāsniedz detalizēta informācija par līdzekļiem un saimnieciskajiem, ar kuriem veikta rīcība, tostarp, sniedzot detalizētu informāciju par rīcību, kāda ar tiem veikta. Personām ir pienākums sadarboties ar FID saistībā ar jebkādu šādas informācijas pārbaudi.

Minēto pienākumu nosaka Padomes Regulas Nr. 269/2014 8. panta 1. punkts un Padomes Regulas Nr. 765/2006 5. pants, kas nosaka, ka personām kompetentajai institūcijai jāsniedz jebkāda informācija, kas var atvieglot minēto regulu īstenošanu.

Personām, kuras iekļautas Padomes Regulas Nr. 269/2014 I pielikumā, ir pienākums nekavējoties, bet ne vēlāk kā 6 nedēļu laikā no iekļaušanas sankciju sarakstā, informēt FID par to īpašumā, valdījumā, turējumā vai kontrolē esošajiem līdzekļiem vai saimnieciskajiem resursiem, kuri atrodas Latvijā. Minētā informācija nekavējoties jāiesniedz arī personām, kas atrodas Latvijā vai ir Latvijas rezidenti, un kas iekļautas Padomes Regulas Nr. 765/2006 I pielikumā.

Personām jāsniedz detalizēta informācija par līdzekļiem un saimnieciskajiem Latvijā, tostarp, par to veidu, atrašanās vietu, faktisko īpašnieku, faktisko turētāju, vērtību un citu nepieciešamo informāciju. Tām ir pienākums sadarboties ar FID saistībā ar jebkādu šādas informācijas pārbaudi.

Minētais pienākums noteikts Padomes Regulas Nr. 269/2014 9. panta 2. punktā un Padomes Regulas Nr. 765/2006 5. pantā.

Informācija atjaunota: 25.04.2024.

Latvijā reģistrētām juridiskām personām, vienībām un struktūrām, kuru īpašumtiesības vairāk nekā 40 % apmērā tieši vai netieši pieder:

 1. juridiskai personai, vienībai vai struktūrai, kas iedibināta Krievijā;
 2. Krievijas valstspiederīgajam (arī dubultpilsonim); vai
 3. fiziskai personai, kas uzturas Krievijā,

no 01.05.2024. divu nedēļu laikā pēc katra ceturkšņa beigām jāziņo FID par visiem līdzekļu pārvedumiem uz valstīm ārpus Eiropas Savienības, kas pārsniedz 100 000 EUR un ko tās tieši vai netieši vienā vai vairākās operācijās ir veikušas minētajā ceturksnī. Attiecīgi pirmreizēji informācija par šādiem pārvedumiem jeb maksājumiem jāiesniedz līdz 15.05.2024. par ceturksni, kas aptver periodu no 01.01.2024. līdz 31.03.2024. Par turpmākajiem periodiem informāciju sniedz 2 nedēļu laikā pēc katra ceturkšņa beigām, tas ir, līdz 15.07.2024. par 2. ceturksni (aprīlis – jūnijs), līdz 15.10.2024. par 3. ceturksni (jūlijs – septembris), utt.

Atbilstoši Eiropas Komisijas skaidrojumam, ziņošanas pienākums attiecas arī uz tām juridiskajām personām, kurām 40% īpašumtiesību slieksni kopā sasniedz vairākas personas, kuras atbilst noteiktajiem kritērijiem. Piemēram, 20% kapitāldaļu pieder Krievijas valstspiederīgajam un 20% pieder fiziskai personai, kas uzturas Krievijā.

Minētais pienākums noteikts Padomes Regulas Nr. 833/2014 5.r panta 1. punktā.

Padomes Regulas Nr. 833/2014 5.r panta mērķis ir sniegt dalībvalsts kompetentajām institūcijām nepieciešamo informāciju, lai tās spētu identificēt darījumus, vienības un uzņēmējdarbības nozares, kas norāda uz nopietnu risku attiecībā uz sankciju pārkāpumiem, apiešanu vai līdzekļu izmantošanu mērķiem, kas nav saderīgi ar minēto regulu.

Ievērojot minēto, personām FID ir jāiesniedz detalizēta informācija, kas var būt nepieciešama šādu risku novērtēšanai, tostarp, informācija par atsevišķiem maksājumiem, katra maksājuma apmēru, informācija par maksājumu saņēmēju, maksājumu saņēmēja kredītiestādi, maksājuma mērķi, informācija par darījumu, par ko tiek veikts maksājums, un cita saistīta informācija. Personām jāiesniedz informācija par to īpašumstruktūru un atbilstību subjektam, kam šāda informācija saskaņā ar minēto regulas pantu jāsniedz.

Papildu informācija par ziņošanas pienākumu pieejama Eiropas Komisijas sagatavotajās atbildēs uz biežāk uzdotajiem jautājumiem šeit.

Informācijas iesniegšanai izmantojama veidne, kas lejupielādēt šeit.

Informācija jāsūta uz ..............

Informācija atjaunota: 25.04.2024.

Latvijā reģistrētām kredītiestādēm un finanšu iestādēm sākot ar 01.07.2024., divu nedēļu laikā no katra pusgada beigām jāsniedz FID informācija par visiem naudas līdzekļu pārvedumiem uz valstīm ārpus Eiropas Savienības, ko tās tieši vai netieši uzsākušas minētajā pusgadā un kuru kumulatīvā summa pārsniedz 100 000 EUR, attiecībā uz visām tādām juridiskām personām, vienības un struktūras, kuras reģistrētas Eiropas Savienībā un kuru īpašumtiesības vairāk nekā 40% apmērā tieši vai netieši pieder:

 1. juridiskai personai, vienībai vai struktūrai, kas iedibināta Krievijā;
 2. Krievijas valstspiederīgajam (arī dubultpilsonim); vai
 3. fiziskai personai, kas uzturas Krievijā,

Atbilstoši Eiropas Komisijas skaidrojumam, ziņošanas pienākums attiecas arī uz tām juridiskajām personām, kurām 40% īpašumtiesību slieksni kopā sasniedz vairākas personas, kuras atbilst noteiktajiem kritērijiem. Piemēram, 20% kapitāldaļu pieder Krievijas valstspiederīgajam un 20% pieder fiziskai personai, kas uzturas Krievijā.

Attiecīgi pirmreizēji informācija par šādiem pārvedumiem jāiesniedz līdz 15.07.2024. par pusgadu, kas aptver periodu no 01.01.2024. līdz 30.06.2024.

Minētais pienākums noteikts Padomes Regulas Nr. 833/2014 5.r panta 2. punktā.

Padomes Regulas Nr. 833/2014 5.r panta mērķis ir sniegt dalībvalsts kompetentajām institūcijām nepieciešamo informāciju, lai tās spētu identificēt darījumus, vienības un uzņēmējdarbības nozares, kas norāda uz nopietnu risku attiecībā uz sankciju pārkāpumiem, apiešanu vai līdzekļu izmantošanu mērķiem, kas nav saderīgi ar minēto regulu.

Ievērojot minēto, kredītiestādēm un finanšu iestādēm FID ir jāiesniedz detalizēta informācija, kas var būt nepieciešama šādu risku novērtēšanai, tostarp, informācija par maksājumu veicēju, atsevišķajiem maksājumiem, katra maksājuma apmēru, informācija par maksājumu saņēmēju, maksājumu saņēmēja kredītiestādi, maksājuma mērķi, informācija par darījumu, par ko tiek veikts maksājums (ja informācija pieejama), un cita saistīta informācija.

Papildu informācija par ziņošanas pienākumu pieejama Eiropas Komisijas sagatavotajās atbildēs uz biežāk uzdotajiem jautājumiem šeit.

Informācijas iesniegšanai izmantojama veidne, kas lejupielādēt šeit.

Informācija jāsūta uz ..............

Informācija pēdējo reizi atjaunota: 10.05.2024.

Kredītiestādēm ir pienākums informēt FID par noteiktām personām, kuras pakļautas 100 000 EUR noguldījuma ierobežojumam, iesniedzot šādu informāciju:

 1. sarakstu ar noguldījumiem, kas pārsniedz 100 000 EUR un ko tur Krievijas valstspiederīgie vai fiziskas personas, kuras uzturas Krievijā, vai juridiskas personas, vienības vai struktūras, kas ir iedibinātas Krievijā. Kredītiestādes sākot no 27.05.2022. ik pēc 12 mēnešiem sniedz atjauninātu informāciju par šādu noguldījumu summām;
 2. sarakstu ar noguldījumiem, kas pārsniedz 100 000 EUR un ko tur juridiska persona, vienība vai struktūra, kura iedibināta ārpus Eiropas Savienības un kurai vairāk nekā 50 % īpašuma daļu tieši vai netieši ir Krievijas valstspiederīgo vai fizisko personu, kas uzturas Krievijā, īpašumā. Kredītiestādes sākot no 27.05.2023. ik pēc 12 mēnešiem sniedz atjauninātu informāciju par šādu noguldījumu summām;
 3. informāciju par noguldījumiem, kas pārsniedz 100 000 EUR un ko tur Krievijas valstspiederīgie vai fiziskas personas, kas uzturas Krievijā un ar ieguldītājiem paredzētas pilsonības shēmas vai ieguldītāju uzturēšanās atļauju shēmas starpniecību ir ieguvuši kādas dalībvalsts pilsonību vai uzturēšanās tiesības kādā dalībvalstī;
 4. sarakstu ar noguldījumiem, kas pārsniedz 100 000 EUR un ko tur Baltkrievijas valstspiederīgie vai fiziskas personas, kuras uzturas Baltkrievijā, vai juridiskas personas, vienības vai struktūras, kas veic uzņēmējdarbību Baltkrievijā. Kredītiestādes no 27.05.2022. ik pēc 12 mēnešiem sniedz atjauninātu informāciju par šādu noguldījumu summām;
 5. informāciju par noguldījumiem, kas pārsniedz 100 000 EUR un ko tur Baltkrievijas valstspiederīgie vai fiziskas personas, kuras uzturas Baltkrievijā un ar ieguldītājiem paredzētas pilsonības shēmas vai ieguldītāju uzturēšanās atļauju shēmas starpniecību ir ieguvuši kādas dalībvalsts pilsonību vai uzturēšanās tiesības kādā dalībvalstī.

Minētais pienākums noteikts Padomes Regulas Nr. 833/2014 5.g pantā un Regulas Nr. 765/2006 1.z pantā.

Informācija sniedzama, izmantojot Eiropas Banku iestādes izstrādāto veidni, kas pieejama šeit.

Eksportētāji, pārdodot, piegādājot, nododot vai eksportējot sensitīvas preces un tehnoloģijas, kā uzskaitīts Padomes Regulas Nr. 833/2014 XI, XX un XXXV pielikumā, kopīgas augstas prioritātes preces, kā uzskaitīts šīs regulas XL pielikumā, vai šaujamieročus un munīciju, kā uzskaitīts Padomes Regulas (ES) Nr. 258/2012 I pielikumā uz kādu trešo valsti, izņemot Padomes Regulas Nr. 833/2014 VIII pielikumā uzskaitītās partnervalstis, no 20.03.2024. ar līgumu aizliedz reeksportu uz Krieviju un reeksportu izmantošanai Krievijā.

Eksportētāji nodrošina, ka nolīgumā ar trešās valsts darījuma partneri ir paredzēti atbilstoši tiesiskās aizsardzības līdzekļi, ja tiek pārkāptas līgumsaistības, kas noslēgtas saskaņā ar minētajām prasībām.

Minēto prasību nepiemēro tādu līgumu izpildei, kas noslēgti pirms 19.12.2023., līdz 20.12.2024. vai līdz dienai, kad tie zaudē spēku, atkarībā no tā, kurš datums ir agrāk.

Eksportētajiem, kas ir Latvijas rezidenti vai kuri reģistrēti Latvijā, ir pienākums tiklīdz tie uzzina par pārkāpumu, informēt FID, ja trešās valsts darījuma partneris pārkāpj kādu no līgumsaistībām, kas noslēgtas saskaņā ar minētajām prasībām.

Minētais pienākums noteikts Padomes Regulas Nr. 833/2014 12.g pantā.

Sankciju normatīvie akti nosaka dažādus citus specifiskus gadījumus, kad personām ir pienākums informēt kompetento institūciju sankciju izpildes jautājumos. Padomes Regula Nr. 833/2014 (piemēram, 2. panta 3. punkts, 3.b panta 4. punkts, 3.m 11. punkts, u.c.) un Padomes Regula Nr. 765/2006 (piemēram, 1.s panta 2. punkts, 1.e panta 3. punkts u.c.) nosaka dažādus informēšanas pienākumus, kas nav minēti šajā tīmekļa vietnes sadaļā.

Iestājoties nosacījumiem, kas paredz informācijas sniegšanu kompetentajai institūciju, personas Latvijā informē FID.

Saskaņā ar Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 17. pantu šī likuma 13. pantā minēto uzraudzības institūciju uzraudzībā esošajām personām ir pienākums:

 • nekavējoties, bet ne vēlāk kā nākamajā darbdienā ziņot Valsts drošības dienestam par starptautisko vai nacionālo sankciju pārkāpšanu vai tās mēģinājumu un tā rezultātā iesaldētiem līdzekļiem;
 • ja ir aizdomas par starptautisko un nacionālo sankciju apiešanu vai apiešanas mēģinājumu finanšu ierobežojumu izpildē, ziņot par to FID Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumā noteiktajā kārtībā.

Ziņojums par aizdomīgu darījumu FID iesniedzams sistēmā goAML.

Skaidrojumi par sankciju pārkāpšanas un apiešanas ziņošanas pienākumu pieejami FID izstrādātajās vadlīnijās “Ziņojumu sniegšana par aizdomīgiem darījumiem un atturēšanās no darījumu veikšanas”.

Saskaņā ar Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likumu FID veic sabiedrības informēšanu un apmācības sankciju izpildes jautājumos. Ievērojot minēto, personas var vērsties ar iesniegumu FID saistībā ar jautājumiem sankciju izpildes jomā. Atgādinām, ka saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem FID nav pilnvarots veikt tiesību normu oficiālu interpretāciju.

Informācija par iesnieguma iesniegšanas un izskatīšanas kārtību pieejama sadaļā Kontakti.