Sankciju subjekti

Informācija publicēta 01.04.2024.

Informācija atjaunota 16.05.2024.

Finanšu izlūkošanas dienests (FID) šajā tīmekļa vietnē publicē informāciju par sankciju subjektiem, kuriem iesaldēti līdzekļi vai saimnieciskie resursi Latvijā. Informācija tiek publicēta, lai nodrošinātu efektīvu starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju (turpmāk – sankcijas) izpildi. Sadaļā “Iesaldētie saimnieciskie resursi” pieejama detalizēta informācija par dažāda veida saimnieciskajiem resursiem, kas iesaldēti Latvijā.

Uz 16.05.2024. Latvijā ir iesaldēti līdzekļi vai saimnieciskie resursi, kas kopumā ir 178 sankciju subjektu īpašumā, kontrolē vai turējumā. No minētajiem sankciju subjektiem 16 ir tieši sankciju sarakstā iekļautas fiziskas vai juridiskas personas, bet 162 ir juridiskas personas, kas ir sankciju sarakstā iekļautu personu īpašumā vai kontrolē.

FID šajā sadaļā pieejamo informāciju publicē saskaņā ar Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likumu, ievērojot Ministru kabineta 26.03.2024. noteikumos Nr. 184 “Starptautisko un nacionālo sankciju ierosināšanas un izpildes kārtība” noteikto kārtību.

* Lai nodrošinātu, ka FID publicētā informācija ir pamatota, FID 30 dienu laikā pēc informācijas publicēšanas izvērtē un gūst pārliecību, ka sankciju izpilde, tas ir, iesaldēšana vai atbrīvošana no iesaldēšanas, ir veikta atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Atzīme 9. kolonnā “FID pārbaudīts” norāda, vai FID ir pabeidzis pārbaudi saistībā ar konkrēto sankciju subjektu. Ja pārbaude ir pabeigta, kolonnā “FID pārbaudīts” būs norādīts “Pārbaudīts” un precizēts pārbaudes pabeigšanas datums. Savukārt, kamēr informācija tiek pārbaudīta, minētajā kolonnā būs norādīts “Nē”. Vēršam uzmanību, ka saskaņā ar Ministru kabineta 26.03.2024. noteikumos Nr. 184 “Starptautisko un nacionālo sankciju ierosināšanas un izpildes kārtība”, FID savā tīmekļa vietnē 17.04.2024. pirmreizēji publicētās informācijas pārbaudi veiks līdz 31.05.2024.

FID publicē informāciju tikai par sankciju subjektiem, kuriem Latvijā ir iesaldēti līdzekļi vai saimnieciskie resursi, atbilstoši FID rīcībā esošajai informācijai. FID publicē arī no Uzņēmumu reģistra saņemto informāciju par visām tām Latvijā reģistrētajām juridiskajām personām, kas ir sankciju subjekta īpašumā vai kontrolē. Šādu juridisko personu kapitāldaļas, kas pieder sankciju subjektam, ir iesaldētas.

Ievērojot minēto, FID publicētā informācija nesatur izsmeļošu sarakstu ar visām personām, kas uzskatāmas par sankciju subjektiem, jo ne visiem sankciju subjektiem Latvijā atrodas līdzekļi vai saimnieciskie resursi. Kā arī FID rīcībā var nebūt pilnīga informācija par visiem saimnieciskajiem resursiem vai līdzekļiem Latvijā, kas būtu iesaldējami, ja personas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā nav informējušas FID par sankciju izpildi (skatīt šeit informāciju, par to, kāda veida informācija personām jāiesniedz FID). Informācijas neesamība FID publicētajās datu tabulās neatbrīvo personu no pienākumiem, kas izriet no normatīvajiem aktiem sankciju jomā.

Informējam, ka ērtākai datu apstrādei, informāciju par sankciju subjektiem, kuriem iesaldēti līdzekļi vai saimnieciskie resursi Latvijā FID publicē arī Latvijas Atvērto datu portālā.