Ziņošanas prasības par naudas līdzekļu pārvedumiem ārpus Eiropas Savienības sākot ar 1. maiju

2024. gada 26. apr.

  • linkedin
  • facebook
  • twitter

Finanšu izlūkošanas dienests (turpmāk - FID) informē, ka saskaņā ar sankciju, kas noteiktas pret Krieviju, normatīvo regulējumu, no 1. maija Latvijā reģistrētām juridiskām personām reizi ceturksnī jāziņo FID par izejošajiem maksājumiem, ko tās tieši vai netieši vienā vai vairākās operācijās ir veikušas minētajā ceturksnī, kas kopā pārsniedz 100 000 EUR, uz valstīm ārpus Eiropas Savienības, ja maksājuma veicēja īpašumtiesības vairāk nekā 40% apmērā tieši vai netieši pieder:

  • juridiskai personai, vienībai vai struktūrai, kas iedibināta Krievijā,
  • Krievijas valstspiederīgajam,
  • fiziskai personai, kas uzturas Krievijā.

Ziņošanas pienākums attiecas arī uz tām juridiskajām personām, kurām noteikto 40% īpašumtiesību slieksni sasniedz vairākas personas kopā. Piemēram, 20% kapitāldaļu pieder Krievijā reģistrētai juridiskai personai un 20% pieder fiziskai personai, kas uzturas Krievijā.

Pirmajā ziņojumā, kas jāiesniedz līdz 15. maijam, juridiskām personām jāietver informācija par maksājumiem, kas veikti no šī gada 1. janvāra līdz 31. martam. Sākot ar otro ceturksni ziņojums būs jāiesniedz divu nedēļu laikā pēc katra ceturkšņa noslēguma.

Šāda regulējuma mērķis ir iegūt plašāku informāciju kompetento iestāžu rīcībā par līdzekļu plūsmu starp Eiropas Savienību un trešajām valstīm, kas ļautu identificēt nozares ar augstu sankciju apiešanas risku, kā arī atklāt Krievijas ienākumu avotus.

Kredītiestādēm un finanšu iestādēm ziņojumi par maksājumiem uz valstīm ārpus Eiropas Savienības, ko veic klienti, kuri atbilst minētajiem nosacījumiem, jāsniedz reizi pusgadā sākot ar 1. jūliju par periodu no šī gada 1. janvāra līdz 30. jūnijam.

Ziņojuma iesniegšanai izmantojama veidne, kas pieejama FID tīmekļa vietnē sadaļā FID iesniedzamā informācija. Ziņojumā jāietver informācija par maksājumu, tā saņēmēju, juridiskās personas īpašnieku struktūru un tās atbilstību kritērijiem, kas paredz pienākumu ziņot un cita veidnē norādītā informācija. Informācija jāsūta uz e-pasta adresi sankcijas@fid.gov.lv.

Papildu informācija par ziņošanas prasību pieejama sadaļā FID iesniedzamā informācija un Eiropas Komisijas sagatavotajos skaidrojumos, kas pieejami šeit(angļu valodā).

Ziņošanas pienākumu noteic Padomes Regulas (ES) Nr. 833/2014 (2014. gada 31. jūlijs) par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar Krievijas darbībām, kas destabilizē situāciju Ukrainā 5.r pants.

Seko mums sociālajos tīklos

  • linkedin
  • facebook
  • twitter