Pirmreizējās pārbaudes par sankciju subjektiem rezultāti

2024. gada 3. jūn.

 • linkedin
 • facebook
 • twitter

Atbilstoši Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likumam Finanšu izlūkošanas dienests (FID) savā tīmekļvietnē publicē no personām saņemot informāciju par sankciju subjektiem un tiem iesaldētajiem finanšu līdzekļiem un saimnieciskajiem resursiem Latvijā. FID ir veicis 01.04.2024. pirmreizēji publicētās informācijas par sankciju izpildi attiecībā uz līdzekļu un saimniecisko resursu iesaldēšanu pārbaudi, kā to noteic Ministru Kabineta noteikumu Nr. 184 “Starptautisko un nacionālo sankciju ierosināšanas un izpildes kārtība” 49. punkts. Pārbaudes mērķis ir nodrošināt, ka FID publicētā informācija ir pamatota.

Pārbaudes rezultātā FID secinājis, ka no kopumā sankciju subjektu tabulā pirmreizēji iekļautajiem 166 subjektiem vairumā gadījumu iesaldēšana veikta atbilstoši normatīvajiem aktiem. Savukārt astoņos gadījumos secināts, ka uz pārbaudes veikšanas brīdi sankciju izpilde, veicot līdzekļu vai saimniecisko resursu iesaldēšanu, nav veikta atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Šajos gadījumos FID uzskata, ka līdzekļu vai saimniecisko resursu iesaldēšana ir nepamatota, tāpēc iesaldētie līdzekļi vai saimnieciskie resursi būtu atbrīvojami no iesaldēšanas.

FID pirmreizēji publicētajā informācijā iekļautās personas, par kurām FID secinājis, ka līdzekļu vai saimniecisko resursu iesaldēšana nav pamatota:

 1. AS "Euro Rail Trans", reģistrācijas nr. 40103520476, Latvija;
 2. SIA "MARITIME REGISTER OF SHIPPING", reģistrācijas nr. 40003250467, Latvija;
 3. SIA “Anulatrans”, reģistrācijas nr. 40003431947, Latvija;
 4. INTERGRAIN S.A., reģistrācijas nr. B175745, Luksemburga;
 5. JSC Tander, reģistrācijas nr. 2310031475, Krievija;
 6. MARITIME REGISTER OF SHIPPING (UK) LTD, reģistrācijas nr. 03222610, Lielbritānija;
 7. PHOSAGRO TRADING SA, reģistrācijas nr. CHE-107.384.794, Šveice;
 8. TOSHKENT METALLURGIYA ZAVODI, reģistrācijas nr. 304574612, Uzbekistāna.

Iemesli secinājumiem, ka līdzekļu iesaldēšana nav pamatota, katrā konkrētajā gadījumā ir atšķirīgi, taču pārsvarā netika konstatēta sankciju sarakstā iekļautās personas kontrole pār uzņēmumu, vai arī kopš iesaldēšanas uzņēmuma īpašnieku vai vadības struktūrā notikušas izmaiņas. Piemēram, divos gadījumos sankciju sarakstā iekļautā persona atstājusi amatu, kura pilnvaras deva iespēju kontrolēt attiecīgos uzņēmumus.

Vēl trīs gadījumos izpētes laikā tika konstatēts, ka par vienu sankciju subjektu datnē veikti divi ieraksti, jo informācijas iesniedzēji norādījuši atšķirīgus personu nosaukumus. Šie ieraksti tika apvienoti, tādejādi samazinot kopējo sankciju subjektu skaitu.

Ņemot vērā pārbaudes rezultātus uz 03.06.2024. Latvijā ir iesaldēti līdzekļi vai saimnieciskie resursi, kas kopumā ir 168 sankciju subjektu īpašumā, kontrolē vai turējumā. No minētajiem sankciju subjektiem 15 ir tieši sankciju sarakstā iekļautas fiziskas vai juridiskas personas, bet 153 ir juridiskas personas, kas ir sankciju sarakstā iekļautu personu īpašumā vai kontrolē.

Par vairākiem sankciju subjektiem sadaļās Sankciju subjekti un Iesaldētie saimnieciskie resursi precizēta informācija par sankciju subjekta saistību ar sankciju sarakstā iekļautu personu, kā arī par līdzekļu vai saimniecisko resursu iesaldēšanas pamatojumu atkarībā no tā, vai persona atrodas sankciju sarakstā iekļautas personas īpašumā vai kontrolē.

Savukārt 76 gadījumos FID izpētes laikā konstatējis, ka pirmreizēji iesniegtās informācijas nepietiekamības dēļ ir nepieciešams veikt padziļinātu pārbaudi vai veikt papildus informācijas pieprasīšanu, tajā skaitā no ārvalstu kompetentajām institūcijām. Attiecībā uz šiem sankciju subjektiem iesaldēšanas pamatotības pārbaude nav pabeigta. Šādos gadījumos FID publicētajā datnē par sankciju subjektiem sadaļā Sankciju subjekti informācija par pārbaudes rezultātiem vēl nav atspoguļota. Pabeidzot iesaldēšanas pamatotības pārbaudi, FID nekavējoties nodrošinās informācijas publicēšanu par pārbaudes rezultātiem.

Papildus FID informē, ka 03.06.2024. sankciju subjektu datnē sadaļās Sankciju subjekti pirmreizēji iekļauta informācija par vienu jaunu sankciju subjektu.

Seko mums sociālajos tīklos

 • linkedin
 • facebook
 • twitter